Na czym polega przegląd drabin?

Drabiny przemysłowe są klasyfikowane jako maszyny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. oraz jego zmianą z dnia 30 września 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Zgodnie z tymi przepisami, każde przedsiębiorstwo używające drabin przemysłowych, schodków, podestów czy rusztowań jest zobowiązane do prowadzenia systematycznej kontroli ich stanu technicznego oraz prawidłowego oznakowania.

Drabiny, schodki czy podesty powinny spełniać Polską Normę oraz wskazanie producenta w obrębie pracy. Stosowanie się do norm i przepisów pozwala na minimalizowanie ryzyka wypadków oraz utrzymanie optymalnego poziomu jakości pracy.

Etapy przeglądu drabiny

Firmy, które nie posiadają wykwalifikowanej osoby do przeglądu i odbioru drabin, mogą zlecić usługę specjalistycznym firmom. Proces przeglądu drabin obejmuje kilka etapów:

1. Kontrola stanu urządzeń - sprawdzenie drabin, schodków czy podestów pod kątem uszkodzeń oraz zużycia elementów może ujawnić ewentualne problemy, które mogą wpływać na bezpieczeństwo ich użytkowania.

2. Weryfikacja zgodności z przepisami i normami - badanie wykonane przez specjalistów pozwala na określenie, czy konkretne urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące wymagania prawne oraz Polską Normę.

3. Kontrole roczne - zgodnie z przepisami, należy przeprowadzać co najmniej raz w roku kontrolę stanu technicznego drabin, schodków czy podestów.

4. Dokumentacja poprzeglądowa - na podstawie wyników przeglądów sporządzana jest odpowiednia dokumentacja, która świadczy o spełnieniu wymagań prawnych.

5. Oznakowanie drabin - po przeprowadzeniu kontroli należy okleić drabiny, schodki znaczkiem kontrolnym, który potwierdza przeprowadzenie przeglądu.